ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00613035คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ30-05-2023 07:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)30-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตพญาไท (สถานี คพ.)กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00281414คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9530-05-2023 07:00-2626คุณภาพดี
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์30-05-2023 07:00-2830คุณภาพดี
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่30-05-2023 07:00-2728คุณภาพดี
เขตยานนาวา (สถานี คพ.)โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา30-05-2023 07:00-2933คุณภาพดี
เขตบางนา (สถานี คพ.)กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30-05-2023 08:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง30-05-2023 07:00-2728คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม30-05-2023 07:00-3035คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.)เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา30-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ30-05-2023 07:00-3137คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 30-05-2023 07:00-2933คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 30-05-2023 07:00-3851ปานกลาง
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์30-05-2023 07:00-3341คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์30-05-2023 07:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00372121คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ30-05-2023 07:00322020คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน30-05-2023 07:00-2626คุณภาพดี
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ30-05-2023 07:00-2626คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย30-05-2023 07:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 230-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8130-05-2023 07:00-3137คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน30-05-2023 07:00-2626คุณภาพดี
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย30-05-2023 07:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม30-05-2023 07:00-2933คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา30-05-2023 07:00-3035คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด30-05-2023 04:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค30-05-2023 07:00-1818คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.)ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร30-05-2023 07:00-2728คุณภาพดี
สวนลุมพินี เขตปทุมวันถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน30-05-2023 07:00-1313คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักร เขตจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ30-05-2023 07:00-1818คุณภาพดีมาก
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบังถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง30-05-2023 06:00-1717คุณภาพดีมาก
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ30-05-2023 07:00-2020คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย30-05-2023 07:00-1717คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร30-05-2023 07:00-1616คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อยถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย30-05-2023 07:00-1313คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม30-05-2023 07:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแคซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค30-05-2023 07:00-1616คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนาถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา30-05-2023 07:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนพระนคร เขตลาดกระบังถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอก เขตหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก30-05-2023 07:00-2626คุณภาพดี
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขนถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม29-05-2023 06:00-1818คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพ เขตราชเทวีถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี30-05-2023 07:00-1414คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัดเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด30-05-2023 07:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3)30-05-2023 07:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)30-05-2023 07:00-2121คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality